Materiały eksploatacyjne do drukarek

Ogłoszenie

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1, w sprawie zapytania ofertowego na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 prosi zainteresowane firmy o przesyłanie do dnia 22.04.2011r ofert na tonery określone w załączniku do zapytania ofertowego.

W ofercie prosimy wskazać następujące pozycje:

 • cena netto w zł na poszczególne pozycje oferty oraz w zł/całość zgodnie z załącznikiem nr 1 od zapytania ofertowego,
 • czas obowiązywania min. do końca sierpnia 2011 r.
 • warunki płatności przelew 60 dni – fakturowanie raz w miesiącu,
 • termin dostawy do 48 godzin po wywołaniu telefonicznym osób upoważnionych przez Metalodlew SA,
 • dostawa na koszt i ryzyko dostawcy,
 • oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
 • oferty powinny być składane na piśmie oraz na nośniku CD/DVD( wg wzoru- zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania ofertowego – uzupełnienie cen w tabeli – kolumna nr 4)
 • oferty powinny być złożone w siedzibie Metalodlew SA (recepcja) najpóźniej w dniu 22.04.2011 do godz. 14.00
 • oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób; 
  ”Metalodlew SA - ul.Ujastek 1, 31-752 Kraków
  Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek”
  z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”
 • strony ofert muszą być ponumerowane, zaparafowane i podpisane przez upoważnione osoby,
 • Metalodlew SA nie dopuszcza do stosowania zamienników – wymagane są wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne do poszczególnych typów drukarek,
 • koszty przygotowania oferty ponosi oferent bez względu na wynik postępowania,
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
 • dodatkowych informacji udziela Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej pod nr tel. 012/688-71-62. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie tworzy praw potencjalnych oferentów do żądania zawarcia umowy zgodnie ze złożoną przez nich ofertą oraz nie wiąże Metalodlew SA, w szczególności w zakresie złożenia zamówienia czy też zawarcia umowy o określonej treści. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi również ogłoszenia o aukcji lub o przetargu w rozumieniu art. 701 kodeksu cywilnego. 


Dokumenty do pobrania:

Wróć