Zrównoważony rozwój

Polityka zrównoważonego rozwoju METALODLEW SA

Celem długofalowej strategii rozwoju METALODLEW SA jest osiąganie wysokiej efektywności ekonomicznej przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska naturalnego oraz potrzeb pracowników i lokalnego otoczenia.

Podstawą polityki Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju jest minimalizowanie wpływu realizowanych procesów na środowisko naturalne oraz pracowników poprzez:

  • uwzględnianie aspektów środowiskowych oraz oceny ryzyka w całym procesie wytwarzania odlewów, począwszy od procesu zakupów, aż po realizację dostaw wyrobów do Klienta,
  • wdrażanie i stosowanie innowacyjnych technologii produkcji spełniających unijne kryteria najlepszych dostępnych technik (BAT) dla branży odlewniczej,
  • inwestowanie w wysokosprawne systemy zabezpieczające środowisko i pracowników przed nadmierną emisją czynników szkodliwych,
  • racjonalne wykorzystanie energii i stosowanie instalacji ograniczających zużycie wody oraz zasobów naturalnych,
  • systemowe efektywne zarządzanie i monitorowanie środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracy zgodnie w wymaganiami norm ISO 1400 i PN-N-18001.

W naszej działalności biznesowej uwzględniamy potrzebę wspierania rozwoju społeczności lokalnej i działań na rzecz utrwalania dziedzictwa kultury narodowej. Realizujemy to poprzez różne formy sponsoringu w takich obszarach jak: sport, kultura i nauka oraz aktywną współpracę z władzami lokalnymi, środowiskami naukowymi i artystycznymi, instytucjami społecznymi i organizacjami otoczenia biznesu.

O efektach podejmowanych przez Spółkę działań środowiskowych i społecznych informujemy zainteresowane strony poprzez własną stronę internetową, publikacje prasowe oraz prezentacje audiowizualne podczas targów i spotkań z klientami, dostawcami i innymi współpracującymi stronami.