Catering

Zaproszenie do składania ofert:

Niżej wskazane Spółki

METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000071401, REGON 350649005, NIP 678-00-35-737, kapitał zakładowy 622.000,00zł, kapitał wpłacony w całości,

METALODLEW ART- KOLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000167281, REGON 356728562, NIP 6782892256, kapitał zakładowy 50.000,00zł,

METALODLEW- ŻELIWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244909, REGON 120128454, NIP 6782962169, kapitał zakładowy 50.000,00zł,

zapraszają zainteresowane podmioty do składania ofert 

na przygotowywanie we własnej jednostce gastronomicznej i dostawę własnym transportem oraz wydawanie w siedzibie wyżej wymienionych Spółek w Krakowie, ul. Ujastek 1 (teren ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie; wjazd bramą numer 1) uprawnionym pracownikom Spółek, gotowych do natychmiastowego spożycia posiłków zapewnianych ze względów profilaktycznych w formie jednego dania gorącego, o których mowa w art.232 kodeksu pracy oraz w §1 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996.60.279), a także gotowych do natychmiastowego spożycia posiłków regenerujących w formie jednego dania gorącego, na warunkach wskazanych w załączonym do zaproszenia wzorze umowy.

Ilość posiłków, o których wyżej mowa zależy od liczby zatrudnionych uprawnionych pracowników.
Szacowana miesięczna ilość posiłków – łącznie dla wyżej wskazanych Spółek- wynosi:

I   zmiana (od godz.9.00 do godz.9.30): 58 osób; 1218 posiłków/ miesiąc,

II  zmiana (od godz.17.00 do godz.17.30): 37 osób; 777 posiłków/ miesiąc,

III zmiana (od godz.01.00 do godz.01.30): 16 osób; 336 posiłków/ miesiąc.

Pisemne oferty skierowane do każdej ze Spółek z osobna, sporządzone w języku polskim, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (uprawnienie to powinno wynikać z oryginałów dokumentów załączonych do oferty), prosimy składać listownie lub na dzienniku podawczym Spółek w Krakowie ul. Ujastek 1, w zamkniętej kopercie opisanej: „Metalodlew S.A. ul. Ujastek 1  31-752 Kraków/ Metalodlew Art- Kolor Sp. z o.o. ul. Ujastek 1  31-752 Kraków / Metalodlew- Żeliwo Sp. z o.o. ul. Ujastek 1  31-752 Kraków ; Oferta na przygotowanie, dostawę i wydawanie posiłków” do dnia 2014-02-17 do godziny 14.00 (decyduje data wpływu).

Oferta, której wszystkie strony będą ponumerowane i parafowane przez oferenta powinna zawierać w szczególności:

  1. oświadczenie w przedmiocie akceptacji warunków objętych treścią wzoru umowy załączonego do zapytania ofertowego,
  2. cenę netto i cenę brutto w złotówkach za 1 posiłek (profilaktyczny/ regenerujący), oświadczenie o związaniu ofertą do końca miesiąca kwietnia 2014 roku.
  3. do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami działalności gospodarczej w zakresie objętym załączoną do zaproszenia umową, a także określające osoby uprawnione do reprezentacji oferenta w obrocie gospodarczym, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy (oryginały), polisy, decyzje i certyfikaty umożliwiające realizację umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami prawa (odpis uwierzytelniony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania w obrocie gospodarczym),
  4. przykładowe zestawy posiłków z wyszczególnioną kalorycznością, wagą, systemem pakowania, wydawania itd.;
  5. informację o liczbie i kwalifikacjach zawodowych osób, które realizowałyby umowę w imieniu oferenta,
  6. referencje.

Oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko.

Osoby kontaktowe w sprawach związanych z zaproszeniem: Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej; 

  • Jacek Burdek;    tel. 012 688-71-70, tel.kom. 693-431-142
  • Krzysztof Baran: tel. 012-688-71-60, tel.kom. 601-530-625

Spółki zastrzegają sobie prawo do odwołania i zmiany niniejszego zaproszenia w każdym czasie (poprzez zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej), prawo do swobodnego wyboru oferty, w tym możliwości prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami,  prawo niedokonania wyboru żadnej z przesłanych ofert, prawo do odstąpienia od negocjacji - bez podania przyczyny i ponoszenia odpowiedzialności/ kosztów.

Załączniki:

Wróć