Dostawa elektrod spawalniczych firmy ESAB oraz METALWELD

Ogłoszenie

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 
w sprawie zapytania ofertowego
na dostawę elektrod spawalniczych firmy ESAB oraz METALWELD.

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 prosi zainteresowane firmy o przesyłanie do dnia 15.01.2016 r.
ofert na dostawę niżej wymienionych elektrod spawalniczych.

 • EB 146 ø 4                                                   ok. 12 paczek/mc
 • EB 146 ø 5                                                   ok. 4 paczek/mc
 • EA 146 ø 5                                                   ok. 2 paczek/mc
 • EVB 50 ø 4                                                   ok. 20 paczek/mc
 • EVB 50 ø 5                                                   ok. 60 paczek/mc

W ofercie prosimy wskazać następujące pozycje:

 • cena netto w zł za paczkę na poszczególne pozycje oferty
 • czas obowiązywania min. do końca czerwca 2016 r.
 • warunki płatności preferowany przelew  60 dni
 • termin dostawy do 24 godzin po wywołaniu telefonicznym osób upoważnionych przez Metalodlew S A,
 • dostawa na koszt i ryzyko dostawcy,
 • oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
 • oferty powinny być składane na piśmie  
 • oferty powinny być złożone w siedzibie Metalodlew SA (recepcja) najpóźniej w dniu  15.01.2016 do godz. 14.00
 • oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób;
  ”Metalodlew SA - ul.Ujastek 1, 31-752 Kraków – Oferta na dostawę elektrod spawalniczych”
  z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”
 • strony ofert muszą być ponumerowane, zaparafowane i podpisane przez upoważnione osoby,
 • Metalodlew S A nie dopuszcza do stosowania zamienników – wymagane są wyłącznie oryginalne materiały firm ESAB oraz METALWELD,
 • koszty przygotowania oferty ponosi oferent bez względu na wynik postępowania,
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
 • dodatkowych informacji udziela Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej pod nr tel. 012/688-71-62.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie tworzy praw potencjalnych oferentów do żądania zawarcia umowy zgodnie ze złożoną przez nich ofertą oraz nie wiąże Metalodlew SA, w szczególności w zakresie złożenia zamówienia czy też zawarcia umowy o określonej treści.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi również ogłoszenia o aukcji lub o przetargu w rozumieniu art. 701 kodeksu cywilnego. 

 

Informujemy, że termin składania ofert na dostawy elektrod spawalniczych zostaje przesunięty na dzień 01 luty 2016 r.
Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie.

Wróć