Adaptacja istniejącego pomieszczenia w hali Obiektu Odlewnia Żeliwa ob. 62 dla potrzeb laboratorium wraz z przeniesieniem maszyn i urządzeń

Ogłoszenie

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1, NIP 678-00-35-737, Regon 350649005, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 71401, kapitał zakładowy: 622.000 zł, w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zamówienia pt.:
„Adaptacja istniejącego pomieszczenia w hali Obiektu Odlewnia Żeliwa ob. 62 dla potrzeb laboratorium wraz z przeniesieniem maszyn i urządzeń z dotychczasowego pomieszczenia METALODLEW SA przy ul. Ujastek 1 w Krakowie.

1. Przedmiot przetargu obejmuje następujące prace:

  • wykucie otworu w ścianie hali i zabudowanie okna dwudzielnego o wymiarach 1465 x 1135 mm/mm ( szer./wys.), okno powinno być antywłamaniowe z PCV, kolor szary z funkcją rozwierania i uchylania + dodatkowo zewnętrznie okratowane,
  • wykucie otworu w ścianie hali i zabudowanie framug ( ościeżnic metalowych ) wraz z drzwiami metalowymi o wymiarach 1000 x 2030 mm/mm ( szer./wys.) kolor szary,
  • wykonanie pomieszczenia wewnątrz hali o wymiarach 1500 x 1300 x 2500 mm/mm ( dł./szer./wys.) pod zabudowę W-C i umywalki ( dwie ścianki istniejące z cegły do położenia suche tynki na kleju i wymalowanie na kolor biały, dwie ścianki do wykonania z płyt gipsowo-kartonowych,  w jednej ścianie zamontowanie drzwi wewnętrznych o wymiarach 800 x 2015 mm/mm ( sze./wys.) , zabudowa toalety ( kompakt ), umywalki z baterią ( dwa kurki ) + odpływy, zakup i montaż  podgrzewacza wody umywalkowego o mocy 3.5 kW, wykonanie przyłącza wody pitnej do W-C i umywalki, kanalizacji fekalnej oraz wentylacji mechanicznej z wyrzutem powietrza po za halę – należy do tego wykorzystać istniejący otwór ,
  • pomalowanie, odświeżenie całego pomieszczenia przeznaczonego do zabudowy urządzeń,
  • przeniesienie i montaż urządzeń laboratoryjnych i obróbczych z miejsca dotychczasowego użytkowania do nowego pomieszczenia wg schematu dołączonego do zapytania ( wykonanie fundamentów, kotwień, usytuowanie, poziomowanie  i zamontowanie ).  

Po stronie inwestora pozostaje : zapewnienie prądu elektrycznego i wody do wykonania prac przez Wykonawcę, wykonanie instalacji elektrycznej do uruchomienia każdego urządzenia, wskazanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wody pitnej do wykonania W-C i umywalki. 

W załączniku przesyłamy schemat ( rysunek poglądowy ) przedstawiający rozmieszczenie urządzeń laboratoryjnych i obróbczych.

Oczekiwana gwarancja: min 24 miesiące.

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień w tym zakresie prosimy o kontakt z pracownikiem naszej Spółki Specjalistą ds. technicznych Panem Filipem Duchem telefon : 725451145, email : fduch@metalodlew.pl

2. Składanie ofert w siedzibie Organizatora przy ul. Ujastek 1 w Krakowie.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.12.2013r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora.
Oferty należy składać na piśmie.

4. Otwarcie i ocena ofert oraz wybór oferty nastąpi w siedzibie Organizatora w ciągu 2 dni od upływu terminu na składanie ofert. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu  bez podania  przyczyn, jak również rozpisania nowego przetargu.

6. Niniejszy przetarg nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

Wróć