Ogłoszenie - Dostawa elektrod spawalniczych

Ogłoszenie

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 w sprawie zapytania ofertowego na dostawę elektrod spawalniczych firmy ESAB oraz METALWELD.

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 prosi zainteresowane firmy o przesyłanie do dnia 31.01.2013 r. ofert na dostawę niżej wymienionych elektrod spawalniczych.

 • EB 146 ø 4
 • EB 146 ø 5
 • EŻM ø 4
 • EA 146 ø 5
 • EVB 50 ø 4
 • EVB 50 ø 5
 • EŻFeNi ø 3,2
 • EŻFeNi ø 4

W ofercie prosimy wskazać następujące pozycje:

 • cena netto w zł za paczkę na poszczególne pozycje oferty 
 • czas obowiązywania min. do końca czerwca 2013 r.
 • warunki płatności preferowany przelew 60 dni 
 • termin dostawy do 24 godzin po wywołaniu telefonicznym osób upoważnionych przez Metalodlew S A,
 • dostawa na koszt i ryzyko dostawcy,
 • oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 
 • oferty powinny być składane na piśmie 
 • oferty powinny być złożone w siedzibie Metalodlew SA (recepcja) najpóźniej w dniu 31.01.2013 do godz. 14.00
 • oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób;
  ”Metalodlew SA ul.Ujastek 1, 31-752 Kraków – Oferta na dostawę elektrod spawalniczych”
  z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”
 • strony ofert muszą być ponumerowane, zaparafowane i podpisane przez upoważnione osoby,
 • Metalodlew S A nie dopuszcza do stosowania zamienników – wymagane są wyłącznie oryginalne materiały firm ESAB oraz METALWELD,
 • koszty przygotowania oferty ponosi oferent bez względu na wynik postępowania,
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
 • dodatkowych informacji udziela Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej pod nr tel. +48 12 688-71-62.


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie tworzy praw potencjalnych oferentów do żądania zawarcia umowy zgodnie ze złożoną przez nich ofertą oraz nie wiąże Metalodlew SA, w szczególności w zakresie złożenia zamówienia czy też zawarcia umowy o określonej treści. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi również ogłoszenia o aukcji lub o przetargu w rozumieniu art. 701 kodeksu cywilnego.

Wróć