Wykonanie prac naprawczych i modernizacyjnych poszycia dachowego na obiekcie Odlewnia Staliwa hala Oczyszczalni

Ogłoszenie

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1, NIP 678-00-35-737, Regon 350649005, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 71401, kapitał zakładowy: 622.000 zł, w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zamówienia pt.:

Wykonania prac naprawczych i modernizacyjnych poszycia dachowego 
na obiekcie Odlewnia Staliwa hala Oczyszczalni 
w METALODLEW SA przy ul. Ujastek 1 w Krakowie.

1. Przedmiot przetargu obejmuje następujące prace:

  • zerwanie i utylizacja istniejącego pokrycia papowego,
  • oczyszczenie, wybranie i utylizacja podłoża betonowego wraz z warstwą żużla,
  • uzupełnienie ubytków betonu w spoinach pomiędzy płytami stropowymi panwiowymi oraz płytami dachowymi,
  • doszczelnienie oraz impregnacja wzmacniająca płyty,
  • ułożenie folii paraizolacyjnej, płyt styropianowych EPS oraz poszycia dachowego z papy asfaltowej (grubość płyt styropianowych EPS należy dobrać w ten sposób aby umożliwić swobodny odpływ wód dachowych – co najmniej 60 mm grubości).
  • wykonanie koryt ściekowych na narożach dachu z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm wyłożonych papą (przed przystąpieniem do montażu koryt ściekowych należy wykonać uzupełnienie wieńca żelbetowego)
  • wykonanie remontu i konserwacji okalających dach żelbetowych gzymsów wraz z obróbką blacharską,
  • odtworzenie rur spustowych o średnicy 200 mm.

Oczekiwana gwarancja: min 24 miesiące.

W warunkach płatności: termin: 90 dni, mile widziana jest płatność w ratach.

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień w tym zakresie prosimy o kontakt z pracownikiem naszej Spółki Specjalistą ds. technicznych Panem Filipem Duchem telefon : 725451145, email : fduch@metalodlew.pl

2. Składanie ofert w siedzibie Organizatora przy ul. Ujastek 1 w Krakowie.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 01.08.2014r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora.
Oferty należy składać na piśmie.

4. Otwarcie i ocena ofert oraz wybór oferty nastąpi w siedzibie Organizatora w ciągu 2 dni od upływu terminu na składanie ofert. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, jak również rozpisania nowego przetargu.

6. Niniejszy przetarg nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

 

Do pobrania: 

Wróć