Zagospodarowanie odpadów – trocin z obróbki drewna

Ogłoszenie

METALODLEW-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1, NIP 678-29-81-988, Regon 120261414, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 258764, kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”, 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zamówienia pt.:

Zagospodarowanie odpadów – trocin z obróbki drewna 
na terenie METALODLEW-SERWIS Sp. z o.o. przy ul. Ujastek 1 w Krakowie. 

  1. Przedmiot przetargu obejmuje: składowanie (kontenery), transport i wywóz odpadu o kodzie 03 03 01 zawierającego trociny, drobne kawałki drewna, pochodzące z obróbki drewna, sporadycznie: gwoździe, wkręty. 
  2. Składanie ofert w siedzibie Organizatora przy ul. Ujastek 1 w Krakowie. 
  3. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 lipiec 2012r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora.
    Oferty należy składać na piśmie.
  4. Otwarcie i ocena ofert oraz wybór oferty nastąpi w siedzibie Organizatora w ciągu 5 dni od upływu terminu na składanie ofert. 
    O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, jak również rozpisania nowego przetargu.
  6. Niniejszy przetarg nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

 

W razie dodatkowych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 609-530-485.

Wróć